Právní prohlášení

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

NAŠI PARTNEŘI

Internetové stránky www.ceskycement.cz vytváří útvar pro externí a interní komunikaci ve spolupráci s následujícími partnery:

PROHLÁŠENÍ

Internetové stránky www.ceskycement.cz vlastní společnost Lafarge Cement, a.s., Čížkovice 27, 111 12 Čížkovice

Bez závazných prohlášení a bez záruk

Ve vztahu k informacím, které zpřístupňuje návštěvníkům těchto internetových stránek www.ceskycement.cz, je Lafarge Cement, a.s. vázána pouze závazkem maximálního úsilí.
I když Lafarge Cement, a.s. vyvinula velké úsilí k tomu, aby uváděla přesné a aktuální informace a odkazy, jsou tyto informace a odkazy na těchto internetových stránkách poskytovány pro váš komfort tak, jak jsou a dle jejich dostupnosti.

Lafarge Cement, a.s. nečiní ve vztahu k dostupnosti, správnosti, kompletnosti, spolehlivosti nebo obsahu těchto internetových stránek žádná prohlášení či záruky jakéhokoliv druhu, ať výslovné či předpokládané, mj. včetně záruk vlastnictví, neporušování práv, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.

Internetové stránky www.ceskycement.cz jsou zpravidla přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě okolností mimo kontrolu Lafarge Cement, a.s., potíží spojených s informačními systémy, potíží spojených s telekomunikačními sítěmi, jiných technických problémů nebo z důvodu údržby – tento seznam není úplný – se může Lafarge Cement, a.s. rozhodnout pozastavit nebo přerušit přístup ke všem stránkám nebo jejich části.

Lafarge Cement, a.s. může tyto internetové stránky kdykoliv bez upozornění měnit, nicméně nepřijímá žádnou odpovědnost za její aktualizace. Všichni uživatelé souhlasí, že přístup a používání těchto internetových stránek a jakýchkoliv internetových stránek, na které je z těchto odkazováno, a obsahu takových stránek je na jejich vlastní riziko.

Žádná nabídka ani výzva

Nic z uvedeného na těchto internetových stránkách by nemělo být vykládáno jako nabídka prodeje či koupě. V jednotlivých zemích nemusejí být všechny produkty, procesy a programy prezentované na internetových stránkách www.lafarge.cz nezbytně k dispozici. Z tohoto důvodu uživatel těchto internetových stránek souhlasí, že při používání těchto informací bude postupovat na vlastní odpovědnost.

Investoři nesmějí svá investiční rozhodnutí opírat o informace poskytované na těchto internetových stránkách, jelikož tyto informace nepředstavují nabídku ani výzvu k nabídce koupě, prodeje, obchodu, směny nebo provedení jakékoliv jiné transakce s jakýmikoliv cennými papíry Lafarge Cement, a.s.

AUTORSKÁ PRÁVA

Lafarge Cement, a.s. je vlastníkem veškerých práv, vlastnických práv a nároků ve vztahu k názvu Lafarge Cement, a.s. Používání názvu Lafarge Cement, a.s. bez povolení Lafarge Cement, a.s. je zakázáno. Tyto stránky a jejich obsah jsou chráněny dle zákonů o duševním vlastnictví, obzvláště pak ohledně používání obchodních značek, ohledně autorských práv, výkresů a vzorů.
V souladu s příslušnými zákony a mezinárodními úmluvami a smlouvami obsahujícími ustanovení o ochraně autorských práv je zakázáno zčásti nebo zcela a v jakékoliv formě reprodukovat (vyjma pro vlastní soukromé účely), prodávat, šířit, vydávat, vysílat, upravovat, měnit, publikovat, sdělovat údaje, prezentaci nebo organizaci těchto stránek nebo díla chráněná autorskými právy prezentovaná na internetových stránkách Lafarge Cement, a.s. www.lafarge.cz bez předchozího konkrétního písemného souhlasu držitele daných autorských práv náležících k reprodukovanému dílu, prezentaci či organizaci internetových stránek či údajům.

Je taktéž zakázáno jakýmikoliv prostředky zavádět do internetových stránek www.ceskycement.cz data, která by měnila nebo mohla měnit obsah nebo vzhled údajů, prezentaci či organizaci internetových stránek, nebo díla uvedená na internetových stránkách Lafarge Cement, a.s.

Ohledně více informací kontaktujte správce internetových stránek na adresách: milena.hucanova@lafargeholcim.com a denisa.simackova@lafargeholcim.com.

OSOBNÍ ÚDAJE

Lafarge Cement, a.s. používá dotazníky uvedené na internetových stránkách www.ceskycement.cz ke sběru dat o návštěvnících internetových stránek. Tyto údaje nám umožňují reagovat na vaše žádosti o informace. Takto sbírané osobní údaje jsou omezeny na základní kontaktní údaje (příjmení, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo).

Na adresy uvedené na internetových stránkách je možné posílal zprávy elektronickou poštou. Každá zpráva bude obsahovat vaší e-mailovou adresu a jakékoliv další informace, které si budete přát ve zprávě uvést.

Na našich internetových stránkách mohou být využívány sledovací technologie jako prostředek k vylepšování vašeho pohybu na stránkách. Jakékoliv takto získané osobní údaje jsou určené k využití Lafarge Cement, a.s. a jejími partnery. Lafarge Cement, a.s. nebude nikdy sdílet osobní údaje uživatelů s žádnou třetí stranou, pokud o to konkrétně nepožádá sám daný uživatel. Lafarge Cement, a.s. maže IP adresy uživatelů po šesti měsících od jejich poslední návštěvy internetových stránek.

Při vaší návštěvě internetových stránek www.ceskycement.cz je vytvořen soubor cookie dané relace. Soubory cookie zaznamenávají informace o vaší návštěvě našich internetových stránek (navštívené stránky, datum a čas návštěvy, apod.) na pevném disku vašeho počítače. Tyto informace mohou být využity při vaší příští návštěvě internetových stránek. Tento soubor cookie zůstává na vašem počítači po dobu 30 minut. Tyto soubory cookie můžete zablokovat nastavením bezpečnostních parametrů vašeho prohlížeče (například Nástroje / Možnosti v prohlížeči Microsoft Explorer 6).

ODKAZY

Odkazy na internetové stránky www.ceskycement.cz

Prosté odkazy na domovskou stránku www.ceskycement.cz lze volně uvádět, pokud nejsou využívány ke komerčním či reklamním účelům.

Lafarge Cement, a.s. nepřijímá žádnou odpovědnost za používání těchto internetových stránek nebo jakýchkoliv internetových stránek, na které je odkazováno, a nebude žádným způsobem odpovědna za žádné přímé, vedlejší, zvláštní, nepřímé, trestní nebo jiné následné škody vzniklé z vašeho přístupu, používání nebo nemožnosti používat tyto internetové stránky nebo jakékoliv internetové stránky, na které je z těchto odkazováno, ani z titulu jakéhokoliv chybného či chybějícího obsahu těchto stránek, mj. včetně virů, které mohou infikovat vaše počítačové zařízení, ani za jakýkoliv ušlý obchod či zisk, ztracená data či ztrátu užívání.

Toto oprávnění se nevztahuje na internetové stránky poskytující nezákonný, pornografický, xenofobní, podvratný, nemorální obsah nebo obsah urážející lidskou důstojnost, ani jakýkoliv jiný obsah, který by mohl šířeji narušovat citlivost více osob.

Podrobné odkazy na jakékoliv jiné dokumenty, než na hlavní stránku www.ceskycement.cz, jsou nehledě na tvar a obsah takových odkazů bez předchozího výslovného souhlasu Lafarge Cement, a.s. zakázány. Mezi tyto patří mj. především jakékoliv dokumenty grafického druhu a jakékoliv multimediální či textové dokumenty.

Jakákoliv reprodukce či jakékoliv používání, byť částečné, jakékoliv prvku internetových stránek www.ceskycement.cz v rámci internetových stránek třetí strany pomocí rámců, vkládání nebo jakéhokoliv jiného procesu je bez výjimečného oprávnění ze strany Lafarge Cement, a.s. přísně zakázáno.

Odkazy Lafarge Cement, a.s. na internetové stránky třetích stran

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky Lafarge Cement, a.s., jakož i na externí internetové stránky. Takové odkazy jsou uváděny pouze pro váš komfort.

Lafarge Cement, a.s. nevyjadřuje žádný názor k obsahu jakýchkoliv internetových stránek třetích stran, na které je odkazováno z těchto internetových stránek, nebo přes které jste mohli získat přístup k těmto internetovým stránkám, a není za takový obsah odpovědná. Lafarge Cement, a.s. nečinní žádná prohlášení ohledně žádných internetových stránek třetí osoby a výslovně nepřijímá žádnou odpovědnost za žádné takové informace třetích stran či jejich použití.