Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů pro uživatele webových stránek www.ceskycement.cz

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o způsobu a účelech zpracování vašich osobních údajů a vysvětluje vaše práva vyplývající z příslušné ochrany osobních údajů. Usilujeme o to, aby bylo s vašimi osobními údaji vždy zacházeno zodpovědně, řádně a v souladu se všemi zákonnými požadavky. Ochrana integrity a bezpečnosti vašich osobních údajů bude v souladu s nejmodernějšími standardy.

KDO je za vaše osobní údaje odpovědný?

Odpovědným správcem veškerých osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s naším obchodním vztahem, budeme my, společnost Lafarge Cement, a.s., se sídlem 411 12 Čížkovice č.p. 27, IČO: 14867494, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 84 (dále jen “Společnost”).

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Pokud s vámi není ujednáno jinak, budeme shromažďovat pouze základní osobní údaje potřebné v souvislosti s naším obchodním vztahem. Mezi tyto patří kontaktní údaje (jako například jméno a pozice, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další kontaktní údaje, jedinečný identifikátor mobilního zařízení a IP adresa vašeho počítače, pokud používáte naše internetové stránky, online platformy nebo aplikace). V rámci obchodování s vámi budeme také shromažďovat obchodní údaje, mezi které mohou patřit informace o nákupech, službách a dalších obchodních činnostech, zpětná vazba k produktům nebo jakékoliv jiné informace, které nám případně poskytnete.

Pokud používáte naše internetové stránky, vezměte prosím na vědomí, že tyto stránky používají soubory cookies a další analytické nástroje (například sledovací pixel, Google Analytics atd.). Pro více informací o používání těchto nástrojů klikněte prosím zde.

Jakým způsobem osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat přímo od vás během vaší komunikace s námi, např. když navštívíte naše internetové stránky, když s námi komunikujete ohledně našich produktů a služeb, když učiníte objednávku, registrujete se k odběru našich novinek nebo k účasti v našich zákaznických průzkumech. Osobní údaje nezískáváme od třetích stran.

Proč osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli nabízené produkty a služby. Abychom mohli produkty a služby poskytnout, vedeme si záznamy o našich obchodech a spravujeme váš zákaznický účet. Můžeme vás také kontaktovat pro účely pomoci zákazníkům a obsluhy nebo abychom vás informovali o našich produktech a službách. Pokud nám osobní údaje neposkytnete, nebudeme vám moci poskytnout požadované produkty či služby.

Také budeme zpracovávat vaše osobní údaje v případech, kdy jsme k tomu povinni ze zákona (např. při vedení záznamů o prodejích pro daňové účely) nebo v případech, kdy jste nám to výslovně povolili.

Jak osobní údaje používáme

Vaše osobní údaje budeme uchovávat a zpracovávat především v rámci Evropské unie.

Vaše osobní údaje můžeme uchovávat a zpracovávat nebo sdílet s níže uvedenými příjemci i mimo Evropskou unii. K tomuto bude docházet pouze v rozsahu povoleném příslušnými zákony, přičemž přijmeme odpovídající opatření, abychom zajistili bezpečnost a integritu vašich osobních údajů. Pro více informací o daných opatřeních nás můžete kdykoliv kontaktovat za použití níže uvedených kontaktních údajů.

Nebudeme činit žádná automatizovaná rozhodnutí, která by na vás měla vliv, ani nebudeme za použití vašich osobních údajů vytvářet profily.

S kým osobní údaje sdílíme

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

  • našimi společnostmi, pokud je to nutné k tomu, abychom vám mohli poskytnout naše zboží a služby nebo pokud je to jinak možné či nutné dle příslušných zákonů; a
  • úvěrovými agenturami a dalšími společnostmi při rozhodování o úvěrech, za účelem prevence podvodů a za účelem vymáhání od dlužníků.

Také můžeme pověřit místní či zahraniční poskytovatele služeb (např. poskytovatele cloudových služeb), aby vaše osobní údaje zpracovávali v našem zastoupení a v souladu s našimi pokyny. Nad vašimi osobními údaji si ponecháme kontrolu a i v případě využití dodavatelů a poskytovatelů služeb budeme vůči vám nadále plně odpovědni my.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími osobami v případě prodeje nebo koupě jakéhokoliv podnikání či aktiva, přičemž osobní údaje můžeme poskytnout danému potenciálnímu prodávajícímu či kupujícímu takového podnikání či aktiva a jeho odborným poradcům. Pokud společnost nebo v podstatě veškerá její aktiva získá třetí osoba, pak budou osobní údaje o zákaznících jedním z převáděných aktiv.

Mimo výše uvedené nebudou mít k vašim osobním údajům přístup žádné třetí osoby, pokud k tomu není zákonná povinnost nebo pokud nám k tomu nedáte souhlas.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k poskytnutí požadovaných služeb, produktů nebo informací a ke správě vašeho obchodního vztahu s námi. Pokud jste nás požádali, abychom vám nezasílali sdělení, pak předmětné informace budeme uchovávat po dobu nutnou ke splnění vašeho požadavku. Jsme také povinni uchovávat některé vaše osobní údaje (např. údaje o obchodních transakcích) po určitou dobu dle příslušných zákonů. Vaše osobní údaje budou bezodkladně odstraněny, jakmile nebudou pro tyto účely potřeba.

Vaše práva

Máte právo po nás požadovat přístup k vašim osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, nebo omezení zpracování údajů, které se vás týkají, a vznést námitku proti zpracování a také máte právo na přenositelnost údajů v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Především máte právo vyžádat si kopii osobních údajů, které o vás vedeme. Pokud budete tuto službu využívat opakovaně, můžeme za ni požadovat drobný poplatek. Pokud si budete přát vaše osobní údaje předat jinému správci, pak vám osobní údaje, které jste nám poskytli a které byly zpracovány automatizovanými prostředky, bezplatně poskytneme v přenositelném strojově čitelném formátu.

Jelikož chceme, aby vaše osobní údaje byly správné a aktuální, můžete nás také požádat o opravu či odstranění jakéhokoliv údaje, který považujete za nepřesný.

Ohledně jakékoliv z výše uvedených žádostí zašlete prosím popis vašich osobních údajů spolu se svým jménem, e-mailovou adresou, označením osobního účtu a zákaznickým číslem pro ověření totožnosti, na adresu cz.sekretariat@lafargeholcim.com. Za účelem ochrany vašich osobních údajů proti neoprávněnému přístupu můžeme požadovat další doklad totožnosti.

Pokud máte jakékoliv pochybnosti o způsobu, jakým zacházíme s vašimi osobními údaji, nebo si přejete podat stížnost na to, jak jsme s vašimi osobními údaji zacházeli, můžete nás kontaktovat na adrese cz.sekretariat@lafargeholcim.com, abychom danou záležitost prošetřili. Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje nikoliv v souladu se zákonem, pak můžete podat stížnost k dozorovému orgánu pro ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

Co když jsem mladší 16 let?

Pokud je vám méně než 16 let, pak se prosím před poskytnutím jakýchkoliv svých osobních údajů ujistěte, že máte souhlas vašeho rodiče/opatrovníka. Osobám mladším 16 let není dovoleno nám své osobní údaje bez takového souhlasu poskytovat.

Změny tohoto Oznámení

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v březnu roku 2018. V budoucnosti jej můžeme měnit či doplňovat podle potřeby za účelem dodržování příslušných zákonů na ochranu osobních údajů. Z tohoto důvodu je dobré si toto Oznámení občas zkontrolovat. Jakékoliv změny informací uvedených v Oznámení o ochraně osobních údajů se stávají platnými ke dni jejich zveřejnění na našich internetových stránkách.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vašich práv nebo pokud máte nějaké konkrétní požadavky týkající se vašich osobních údajů, kontaktujte prosím Denisu Šimáčkovou na:

Tel.: +420 416 577 236

E-mail: denisa.simackova@lafargeholcim.com